Bažnyčios vaidmuo visuomenėje. Įvadas

Pastorius bendruomenės akivaizdoje laikė iškėlęs Šventąjį Raštą. Knyga buvo susidėvėjusi, skylėta. Seminarijoje jis ir kai kurie jo bendrakursiai Šventajame Rašte pabrėžė kiekvieną eilutę, susijusią su teisingumu, skurdu, turtu ir priespauda. Tada jie žirklėmis iškirpo eilutes, susijusias su minėtomis temomis. Baigus, jo Šventasis Raštas buvo skylėtas. Visame Šventajame Rašte šios temos yra tokios esminės, kad pastarąsias pašalinus Biblijoje daug ko trūksta. Iškarpytas Šventasis Raštas galingai ir garsiai kalba apie Dievui rūpimus dalykus.

Ką tai turėtų pasakyti mums, kaip septintosios dienos adventistams? – Daug. Tyrimai rodo, maždaug 30 procentų septintosios dienos adventistų dalyvauja tenkinant visuomenės poreikius už bažnyčios ribų. O likusieji 70 procentų? Jėzus kviečia Savo bažnyčią paskutiniaisiais laikais skelbti visą „amžinąją Evangeliją“ (Apr 14, 6) ir gyventi visa amžinąja Evangelija.

Kas yra visa Evangelija? Lk 4, 16–21 aprašyti Jėzaus misija ir tarnavimas apima visą Evangeliją, o ne tik išgelbėjimo tikėjimu tiesos skelbimą, nors tai yra pamatas visiems mūsų darbams. Jėzus mums parodė, kad Evangelijos skelbimas yra ir apčiuopiama meilės ir užuojautos išraiška vargšams, alkaniems, ligoniams, prislėgtiems, engiamiems, atstumtiems ir įkalintiems. Svarbus yra Šventojo Rašto teisingumas ir velnio darbų sugriovimas, bent jau tiek, kiek mums tai įmanoma dabar, tikintis galutinės Jėzaus pergalės prieš pikta pasaulio pabaigoje.

Šį ketvirtį su visapusišku nusistatymu mes tyrinėsime šią visą „amžinąją Evangeliją“ ir išsiaiškinsim bažnyčios vaidmenį, susijusį su bažnyčios padaroma Evangelijos įtaka supančiai visuomenei. „Bažnyčią“ apibrėšime kaip žmones, kurie kartu neegzistuoja sau, bet kurie yra pašaukti gyventi ir skelbti amžinąją Evangeliją, kaip išreikšta Jėzaus tarnavime. Tai reiškia ne tik Evangelijos skelbimą, bet gyvenimą Evangelija per tarnavimą mus supančių bendruomenių poreikiams.

Organizaciniu požiūriu, kaip jūsų vietinė tikinčiųjų bendruomenė tarnauja stokojantiesiems? Visi bažnyčios skyriai (pavyzdžiui, Sveikatos, Šeimos, Jaunimo, Sabatos mokyklos, Diakonų ir t.t.) yra tam, kad bendradarbiautų ir tarnautų ir supančiai visuomenei, ir bažnyčios nariams. Adventistų bendruomenės paslaugų (APB) centrai darbuojasi iš bažnyčios, kad paskelbtų Evangeliją ir paruoštų kelią Dievo Žodžio klausymuisi. Kai kuriose pasaulio dalyse ABP yra žinomos Tabitos, adventistų vyrų ar kažkokiu kitu pavadinimu. Adventistų plėtros ir paramos agentūra (ADRA), humanitarinė Adventistų bažnyčios agentūra, turinti nevyriausybinės organizacijos statusą, nors pastaroji neveikia iš vietinės bendruomenės, tai yra dar vienas svarbus įrankis laimint turinčiuosius poreikių.

Kaip jūs asmeniškai išreiškiate savo dėkingumą už tai, ką Dievas padarė dėl jūsų Kristuje? Vienas bažnyčios narys tai išreiškė tokiu būdu: „Gatvėje pamačiau mažą mergaitę, sušalusią, drebančią, apsivilkusią plona suknele, turinčią mažai vilties sočiai pavalgyti. Supykęs tariau Dievui: Kodėl tai leidi? Kodėl kažko nesiimi? Kurį laiką Dievas nieko nesakė. Tada tą naktį Jis atsakė gana staiga: Aš tikrai kai ko ėmiausi. Aš padariau tave.“ (Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus (Nampa, Idaho, Pacific Press® Publishing Association, 2005) 78 p.)

Rengiant šį Sabatos mokyklos leidinį, Gasparas Kolon (Gaspar Colón) pirmininkavo religijos skyriui Vašingtono Adventistų Universitete Takoma Parke, Merilande, Jungtinėse Valstijose. Mei Elen Kolon (May-Ellen Colon) yra Generalinės konferencijos Sabatos mokyklos skyriaus direktoriaus pavaduotoja, Asmeninės tarnystės skyriaus ir Adventistų bendruomenės paslaugų direktorė. Jie tarnavo misionieriais Afrikoje ir buvusioje Tarybų Sąjungoje devynerius metus, turi du suaugusius vaikus ir du anūkus.