7 diena Kodėl Dievas pašaukė pranašę mokyti likučio bažnyčios?

Elena Vait suprato, kad jos perduodamuose pamokymuose buvo biblinės žinios pritaikymas paskutiniųjų laikų Dievo žmonėms.

Argentinos Biblijos draugijos susitikimų metu dažnai susiduriu su tarnautojais iš kitų denominacijų. Kartą vienas iš jų susidomėjo dabartine Septintosios dienos adventistų bažnyčios padėtimi. Jis žinojo apie mūsų mokslo bei sveikatos institucijas ir išreiškė savo susižavėjimą tuo, kaip mūsų bažnyčia auga Pietų Amerikoje. Mūsų pokalbiui besibaigiant, jis atsainiai pasakė: „Man tik labai gaila, kad laikote Eleną Vait pranaše.“ Iš tiesų, šią išlygą dažnai pamini mūsų evangelikai draugai.

Kokį būtent palikimą E. Vait paliko Septintosios dienos adventistų bažnyčiai? Ir kokia yra jos raštų svarba mūsų bažnyčiai? Mes bandysime atsakyti tokiu būdu, kuris gali pasitarnauti ataskaitos tašku mąstant mums, kaip bažnyčiai.

Jos palikimas

Neigti Elenos Vait palikimo svarbą Septintosios dienos adventistams būtų tas pat kaip abejoti Liuterio svarbumu liuteronams ar Džono ir Čarlzo Veslių – metodistams. Iš tikrųjų, jos svarba pranoksta tą faktą, kad ji buvo viena iš šio judėjimo pradininkių, kuris tapo Adventistų bažnyčia1. Jos raštai tapo filosofiniu ir teologiniu pagrindu įkuriant mokslo ir sveikatos institucijas, kurios taip stebina pastorius iš kitų bažnyčių. Be vizijos, lyderystės ir jos asmeninio pasiaukojimo (taip pat ir Džeimso Vaito bei Džozefo Beitso), „Septintosios dienos adventistų bažnyčios šiandien nebūtų.“ 2 Keistas paradoksas, mano sutiktas pastorius gyrė tas institucijas, tačiau kritikavo asmenį, kuris ir buvo jų įkūrėjas!

Elena Vait ne tik buvo tvirta pranašė. Ji taip pat save vadino „Dievo pasiuntine“3, pabrėždama, kad jos pašaukimas ir misija denominacijos iškilimui ir augimui turėjo labai svarbų vaidmenį. Tačiau šis pareiškimas nebuvo priimtas automatiškai. Jos karta ir naujos tikinčiųjų adventistų kartos tikrino jos raštus ir tarnystę lygindami su Raštu prieš priimdami ją kaip pranašę4. Šis priėmimas išdėstytas 18-tame adventistų bažnyčios pamatinių tiesų punkte5.

Elenos Vait raštai ir mokymai apima daugybę dabartinių problemų, kas galėtų būti kaip jų aktualumo įrodymas6. Pateiksiu pavyzdį: patarimai, susiję su fizine, protine ir dvasine sveikata, kartu su Jėzaus triguba gydymo, mokymo ir pamokslavimo tarnyste, adventistų judėjimo narius padarė vienus iš ilgaamžiškiausių „tautų“ žemėje7.

Jos didžiausias indėlis

Reikia išlaikyti atidumą detalėms, kai verčiami Elenos Vait darbai iš anglų kalbos į kitas kalbas. Jos pačios žodžiai yra persipynę su daugybe biblinių perfrazavimų ir ištraukų, kuriuos ji naudojo paremdama savo raštus. Be galo svarbu atskirti jos žodžius nuo biblinių tekstų ir versti tik ankstesnįjį, o nurašyti pastarąjį nuo reikiamos kalbos Biblijos vertimo. Šis faktas pabrėžia tai, kad Elena Vait Bibliją laikė savo žinios pagrindu.

Ji suprato, kad jos perduodamuose pamokymuose buvo biblinės žinios pritaikymas paskutiniųjų laikų Dievo žmonėms. Svarbiausia yra tai, jog ji aiškiai įvardijo, kad jos Liudijimai yra „mažesnė šviesa“, kurios tikslas yra nukreipti žmones prie „didesnės šviesos“, kuri yra Rašte8. Ji numanė, kad jos žinia yra priklausoma nuo Rašto kanoninės įtakos, taigi ji kvietė klausytojus ir skaitytojus studijuoti Bibliją ir praktiškai įgyvendinti jos žinią9. Kalbėdama savo paskutiniame Generalinės konferencijos susirinkime 1909 metais, prieš delegatus ji iškėlė savo Bibliją ir pasakė: „Broliai ir seserys, aš rekomenduoju jums šią knygą“10.

Geriausias būdas, kaip mes, dvidešimt pirmojo amžiaus septintosios dienos adventistai, galime pagerbti Elenos Vait palikimą, tai būti ir toliau žinomais kaip „Knygos žmonėmis“, žmonėmis, kurie myli Jėzų ir iškelia Bibliją kaip tikėjimo ir gyvenimo standartą.

Pasiūlymas maldai

• Prašykite Dievą suvokimo apie paskutiniųjų laikų pranašę, Eleną Vait, ir kaip Šventoji Dvasia nori paveikti jūsų gyvenimą per jos žodžius;

• Prašykite Viešpaties pagalbos pašvenčiant save iš naujo kasdieniam Jo Žodžio tyrinėjimui ir praktiškam pritaikymui kiekvieną dieną;

• Šlovinkite Dievą už aiškų liudijimą, kurį Jis parūpino mūsų dvasiniam tobulėjimui susiduriant su paskutinių laikų iššūkiais.

Išnašos:

11863 metais Elena Vait tapo denominacijos bendra įkūrėja (kartu su Joseph Bates ir James White). Tuo metu denominaciją sudarė 3500 narių, kuri dabar turi beveik 21 milijoną pakrikštytų narių;

2 George R. Knight susitikimas su E. Vait: naujas požiūris į jos gyvenimą, raštus ir pagrindines temas (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1996), p. 59.

3Ji pareiškė „Beveik puse amžiaus aš buvau Viešpaties pasiuntinė, ir kol būsiu gyva, aš toliau skelbsiu mano tautai man Dievo suteiktą žinią.“ (Selected Messages [Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1980], book 3, p. 71).

4 „Septintosios dienos adventistų priimtas šiuolaikinis pranašiškos dovanos pasireiškimas (Elenos Vait tarnystėje), yra paremtas Biblija ir jos mokymu… E. Vait dovana, jų manymu, (ankstyvieji septintosios dienos adventistai), buvo tikroji biblinės Dvasios dovanų apraiška.“ (Theodore N. Levterov, Accepting Ellen White: Early Seventh-day Adventists and the Gift of Prophecy Dilemma [Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 2016], pp. 88, 89).

5 „Šventasis Raštas liudija, kad viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra pranašystės dovana. Ši dovana yra išskirtinis likučio bažnyčios ženklas ir mes tikime, kad ji (pranašystė dovana) pasireiškė Elenos Vait tarnystėje. Jos raštuose jaučiama pranašiška žinia, kuri teikia paguodą, patarimus, nurodymus ir pagraudenimus bažnyčiai. Jie taip pat pabrėžia, kad Biblija yra didžiausias autoritetas, o visas mokymas ir patirtis turi būti patikrinti ir sulyginti su Šventuoju Raštu. (Skaičių 12, 6; 2 Metraščių 20, 20; Joelio 3, 1–5; Amoso 3, 7; Apaštalų darbų 2, 14–21; 2 Timotiejui 3, 16–17; Hebrajams 1, 1–3; Apr 12, 17; 19, 10; 22, 8–9)“ (Seventh-day Adventists Believe: A Biblical Exposition of Fundamental Doctrine [Silver Spring, Md: General Conference of Seventh-day Adventists, 2018], p. 253).

6Jos literatūrinį paveldą sudaro daugiau nei 20 knygų (be rinkinių), apie 200 traktatų ir brošiūrų, daugiau nei 5000 periodinių straipsnių, 6000 spausdintų laiškų ir bendrųjų rankraščių, taip pat žurnalai ir dienoraščiai, iš viso apie 100 000 puslapių medžiagos iš jos 70-ies metų tarnystės (1844–1915). George E. Rice, „Spiritual Gifts,“ in Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ed. Raoul Dederen (Hagerstown, Md: Review and Herald Pub. Assn., 2000), p. 636.

7Dan Buettner, „The Secrets of Long Life,“ National Geographic, November 2005; Dan Buettner, The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2008).

8Ji parašė: „Biblijai skiriama nedaug dėmesio, ir Viešpats suteikė mažesnę šviesą, kad vyrai ir moterys būtų nukreipti į didesnę šviesą“ (Selected Messages, book 3, p. 30).

9Elena Vait pateikė griežtus teiginius apie jos raštų ryšį su Šventuoju Raštu „Brolis J gali suklaidinti, bandydamas parodyti, kad šviesa, kurią Dievas suteikė per Liudijimus (t.y. Elenos Vait raštus), yra priedas prie Dievo Žodžio, tačiau tai yra klaidingas mokymas. Dievas matė, kad tokiu būdu Jis gali pritraukti savo žmonių protus prie savo Žodžio ir padėti Jį aiškiau suprasti. (Testimonies for the Church 9Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948] vol. 4, p. 246.).

10Quoted in W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1937), p. 30.