8 diena Ką E. Vait pasakė apie save, kaip apie Dievo pranašą.

 „Turi išlikti rami, kai tave niekins, gąsdins, kai tau priekaištaus ir teis tave. Norėdama tapti ypatingu Dievo įrankiu, neturėtum niekuo pasitikėti, bet laikytis tik Jo ir kaip vynmedis, leisti, kad tavo šakos apsipintų Jį. Jis panaudos tave, kad Jo šviesa pasiektų žmones.“

1871 metų balandžio 30 naktį aš pasitraukiau, kad galėčiau įveikti gilią depresiją. Tris mėnesius mane supo neviltis. Dažnai kančioje meldžiausi, prašydama Šventosios Dvasios pagalbos. Prašiau Dievo sustiprinti ir suteikti jėgų įveikti gilų nusivylimą, kuris paralyžiavo mano tikėjimą ir sekino mane.

Tą naktį regėjau sapną, kuris nuramino ir suteikė man viltį. Sapnavau, tarsi būčiau svarbiame susitikime, kuriame buvo labai daug žmonių. Daugelis buvo nuolankiai suklupę prieš Dievą nuoširdžioje maldoje, tačiau jie atrodė prislėgti rūpesčių. Žmonės prašė Kūrėjo ypatingo palaiminimo. Kai kurie iš jų atrodė, tarsi ant jų būtų nužengusi Viešpaties Dvasia. Jų jausmai buvo labai išreikšti, jie verkė ir raudojo, šaukdamiesi pagalbos ir palaiminimo. Mūsų žymiausi broliai buvo pačiame įvykių sūkuryje. Brolis A gulėjo ant grindų, akivaizdžiai visiškai nusivylęs. Jo žmona sėdėjo kitoje pusėje, tarp abejingų pašaipūnų. Ji atrodė taip, tarsi norėtų, kad visi matytų, kaip ji niekina visus, kurie tokiu būdu žemina save.

Sapnavau, kad Viešpaties Dvasia nužengė ant manęs ir, atsistojusi tarp visų riksmų ir maldų, aš pasakiau: „Viešpaties Dvasia nužengė ant manęs. Jaučiu paraginimą pasakyti jums, kad turite pradėti dirbti patys. Jūs žiūrite į Dievą ir prašote, kad Jis atliktų tą darbą, kurį Jis patikėjo atlikti jums. Kai jūs patys atliksite tą darbą, kurį žinote, kad turite atlikti, tuomet ir Dievas jums padės. Jūs nepadarėte to, ką Dievas jums patikėjo atlikti. Jūs kvietėte Kūrėją už jus nuveikti jums patikėtus darbus. Jei jūs sektumėte Jo duota šviesa, tada Jis leistų jums apsčiai šviesti ta šviesa. Tačiau nepaisydami duotų patarimų, įspėjimų ir pabarimų, kaip galite tikėtis, kad Dievas suteiks jums daugiau šviesos ir palaiminimų, kai jūs juos niekinate ir nevertinate. Dievas nėra toks kaip žmogus; su Juo neverta juokauti. Aš paėmiau brangiąją Bibliją ir supažindinau žmones su keliais „Liudijimais bažnyčiai“, duotais Dievo žmonėms. „Štai, – pasakiau aš, – beveik visi atvejai yra čia. Nurodomos jūsų nuodėmės. Čia galite rasti norimą patarimą ir sprendimą, pateiktą beveik visiems pasitaikantiems atvejams, panašiems į tuos, su kuriais susidūrėte jūs.

„Dievui malonu suteikti jums instrukcijas eilutė po eilutės ir nurodymą po nurodymo. Tačiau nedaug yra jūsų, kurie tikrai žino, kas yra pateikta liudijimuose. Jūs nežinote Rašto. Jei būtumėte tyrinėję Dievo Žodį, norėdami suprasti Bibliją ir pasiekti krikščionišką tobulumą, jums nereikėtų Liudijimų. Būtent todėl, kad aplaidžiai tyrinėjote Dievo įkvėptą knygą, Jis stengėsi pasiekti jus paprastais, tiesioginiais Liudijimais, atkreipdamas jūsų dėmesį į įkvėpimo žodžius, kuriuos jūs atmetėte, ir paragino jus pakeisti savo gyvenimą įsiklausant į Jo tyrą ir išaukštintą mokymą.

„Viešpats nori įspėti jus, pabarti, patarti per pateiktus Liudijimus ir pasiekti jūsų protus svarbia Jo Žodžio tiesa. Rašytiniai Liudijimai yra ne tam, kad suteiktų naują šviesą, bet tam, kad pasiektų jūsų širdis jau atskleistoms apreiškimo tiesoms. Žmogaus pareiga Dievui ir artimui yra aiškiai apibrėžta Jo Žodyje; tačiau tik nedaugelis iš jūsų paklūsta duotai šviesai. Liudijimuose daugiau tiesos nepateikta; bet Liudijimais Dievas supaprastino jau išsakytas didžias tiesas ir savo paties pasirinktu būdu pateikė jas žmonėms, kad pažadintų ir įkvėptų juos, kad visi būtų nuteisinti.

„Puikybė, savimeilė, savanaudiškumas, neapykanta ir pavydas užtemdė galimybę suprasti pranašystes, o tiesa, kuri jus išgelbėtų, prarado savo galią įkvėpti ir kontroliuoti mintis. Nėra alkio ir troškulio Biblijos pažinimui, širdies tyrumui ir gyvenimo šventumui, todėl nesuvokiami patys svarbiausi dieviškumo principai. Liudijimai nėra skirti sumenkinti Dievo Žodį, tačiau kaip tik pateikti jį išaukštinti ir sudrebinti protus, kad nuostabus tiesos paprastumas sužavėtų visus.“

Aš kalbėjau toliau: „Šiose knygose ir lankstinukuose surašytas Dievo Žodis, per kurį Viešpats pabarimais, patarimais, perspėjimais ir paskatinimais bando pasiekti jus. Jūs verkiate Dievo akivaizdoje, apimti sielvarto, trokšdami gauti daugiau šviesos. Aš esu Dievo įgaliota jums pasakyti, kad jūsų kelio neapšvies nė vienas šviesos spindulys per Liudijimus, kol jūs praktiškai nepanaudosite jau suteiktos šviesos. Viešpats apsupo jus šviesa; bet jūs neįvertinote šviesos; jūs ją sutrypėte. Kol vieni paniekino šviesą, kiti to nepaisė ar abejingai sekė paskui. Kai kurie pasiryžo paklusti šviesai, kurią laimino Dievas.

„Kai kurie, kuriems liudijimų metu buvo duoti ypatingi įspėjimai, po kelių savaičių pamiršo juos. Kai kuriems asmenims liudijimai buvo kelis kartus pakartoti; tačiau jie nemanė, kad tai svarbu. Jiems tai skambėjo kaip tuščios pasakos. Jei jie būtų įvertinę duotą šviesą, jie būtų išvengę praradimų ir išbandymų, kuriuos jie laikė nepakeliamais.

„Jie gali kaltinti tik save. Jie patys užsikrovė naštą, kurią, kaip jiems atrodo, nepakeliamai sunku nešti. Tai ne Kristaus užkrauta našta. Dievas viską darė norėdamas išgelbėti juos; tačiau jų savanaudiškos, piktos, netikinčios sielos neįžvelgė Jo gerumo ir gailestingumo. Jie seka savo pačių išminties keliu, kol, išbandymų priblokšti ir susipainioję, papuola į šėtono vergiją. Kai pradėsite sekti šviesos spinduliais, kuriuos jums jau davė Dievas, tada Jis suteiks dar daugiau šviesos…“

Aš grąžinau juos į senovės Izraelį. Dievas izraelitams davė savo Įstatymą; bet jie nepakluso. Tada Jis davė jiems apeiginius įsakymus, kuriais sekdami Izraelio žmonės turėjo prisiminti Kūrėją. Jie taip greitai pamiršdavo Jį ir Jo pagraudenimus, kad Viešpats siekė laikyti Izraelitus įtampoje, kuri skatintų juos suprasti pareigą paklusti ir šlovinti savo Kūrėją. Jei jie būtų buvę paklusnūs, jie būtų laimingi sekdami Dievo įsakymais. Daugybė ceremonijų ir įsakymų nebūtų buvę reikalingi.

Jei žmonės, kurie dabar tvirtina, kad jie yra išrinktoji Dievo tauta, būtų vykdę Jo reikalavimus, kaip nurodyta Jo Žodyje, jiems nebūtų duoti ypatingi Liudijimai. Šiais Liudijimais Dievas siekė pažadinti išrinktuosius paklusti jiems patikėtai pareigai, priminti jų nuodėmingumą ir mirtiną pavojų, į kurį jie papuls, jei nepaisys Dievo Žodžio. Sąžinė sumenko, nes šviesa buvo atmesta, apleista ir paniekinta. Ir Dievas atims Liudijimus iš žmonių, juos apleis jėgos ir jie bus pažeminti.

Sapnavau, kad man kalbant, Dievo Dvasia nusileido ant manęs pačiu nuostabiausiu būdu. Aš visiškai netekau jėgų, tačiau regėjimo negavau. Aš pamačiau, kaip mano vyras atsistojo prieš žmones ir sušuko: „Tai yra nuostabi Dievo galia. Jis pavertė Liudijimus galinga priemone pasiekti sielas, ir Jis veiks per juos dar galingiau, nei tai darė iki šiol. Kas bus Viešpaties pusėje?“

Sapnavau, kad nemažai žmonių akimirksniu pašoko ir atsiliepė į paskatinimą. Kiti paniurę liko sėdėti, kai kurie reiškė panieką ir šaipėsi, o kai kurie buvo visiškai abejingi. Vienas priėjo prie manęs ir tarė:

„Dievas pakvietė tave ir davė tau žodžius, kad kalbėtum žmonėms ir pasiektum jų širdis. To Jis nesuteikė niekam kitam. Jis davė tau Liudijimus, kad jie pasiektų tuos, kuriems reikalinga pagalba. Turi išlikti rami, kai tave niekins, gąsdins, kai tau priekaištaus ir teis tave. Norėdama tapti ypatingu Dievo įrankiu, neturėtum niekuo pasitikėti, bet laikytis tik Jo ir kaip vynmedis, leisti, kad tavo šakos apsipintų Jį. Jis panaudos tave, kad Jo šviesa pasiektų žmones. Tu kasdien turi semtis stiprybės iš Dievo, kad būtum tvirta, o aplinka neužstotų ir neužtemdytų šviesos, kuriai Jis tavyje leido šviesti Jo tautai. Ypatingas šėtono tikslas neleisti, kad ši šviesa pasiektų Dievo žmones, kuriems ypač jos reikia, šių paskutinių dienų pavojų akivaizdoje.

„Tavo sėkmė slypi paprastume. Kai tik nukrypsi nuo jo ir sukursi savo Liudijimus, kad patenkintum bet kurio žmogaus mintis, tavo jėga dings. Beveik viskas šiame amžiuje yra netikra ir iškreipta. Pasaulis perpildytas liudijimų, duotų tam, kad įtiktų, sužavėtų ir išaukštintų save. Tavo Liudijimai yra kitokio pobūdžio. Tai reiškia būti ištikimam iki smulkmenų, neleisti numirti silpnam tikėjimui ir įtikinti tikinčiuosius šviesti, kaip šviečia šviesa pasauliui“ (Life Sketches, pp. 197–202).

Pasiūlymai maldai

  • Prašykime Dievo, kad Jis padėtų likti paprastiems, išlaikyti tyrą tikėjime Juo;
  • Melskimės, kad pamatytume, kas atitraukia mūsų dėmesį, ką galbūt įsileidome į gyvenimą ir kas mums trukdo bendrauti su Dievu;
  • Pažadinkime savo šeimos narius ir bažnytinę šeimą, paprašykite išgelbėti ir apsaugoti juos ir save.