DVASIOS ĮGALINTAS LIUDIJIMAS

Liepos 25–31 d.

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 26–27; Apd 2, 41–42; Apd 8, 4; Hbr 4, 12; Apd 17, 33–34; Apd 18, 8.

Įsimintina eilutė: „Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo Žodį. (Apd 4, 31)

Kai Jėzus liepė įtikėjusiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“, – tai turėjo atrodyti neįmanoma misija. (Mk 16, 15) Kaip jie apskritai galėtų įvykdyti tokią milžinišką užduotį? Jų buvo labai mažai. Jų ištekliai buvo riboti. Didžia dalimi jie buvo neišsilavinę paprasti tikintieji. Bet jie turėjo nepaprastą Dievą, kuris įgalins juos atlikti nepaprastą misiją.

Bet Jėzus paskelbė: „Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“ (Apd 1, 8) Įgalinimas Šventąja Dvasia padės jiems dalytis kryžiaus žinia su gyvenimą keičiančia, pasaulį keičiančia galia. Šventoji Dvasia padarė jų liudijimą veiksnų. Per kelis trumpus dešimtmečius Evangelija paveikė visą pasaulį. Apaštalų darbų knyga sako, kad šie ankstyvieji tikintieji apvertė pasaulį aukštyn kojomis. (Apd 17, 6) Apaštalas Paulius priduria, kad Evangelija buvo paskelbta „visai Kūrinijai po dangumi“. (Kol 1, 23) Šią savaitę ypatingas dėmesys bus skiriamas Šventosios Dvasios vaidmeniui įgalinant mūsų liudijimą dėl Kristaus.

I. JĖZUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS PAŽADAS

Pažadėdamas Šventąją Dvasią, Jėzus pasirūpino mokinių nerimu, kad Jis juos palieka ir grįžta į dangų. „Jums geriau, kad Aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs Aš Jį jums atsiųsiu.“ (Jn 16, 7) Graikų kalboje žodis „globėjas“ – parakletos. Pastarasis nusako „tą, kuris ateina padėti“. Viena iš svarbiausių Šventosios Dvasios funkcijų yra ateiti į pagalbą visiems tikintiesiems, įgalinti ir pagelbėti jiems atlikti su liudijimu susijusius darbus. Liudydami Jėzų mes nesame vieni. Šventoji Dvasia yra šalia mūsų, kad nukreiptų mus pas nuoširdžius ieškotojus. Ji paruošia jų širdį dar prieš mums juos sutinkant. Ji vadovauja mūsų žodžiams, įtikina ieškančiuosius ir stiprina, kad sureaguotų į Jos raginimus.

1. Perskaitykite Jn 15, 26–27 ir Jn 16, 8. Ką šios eilutės pasako apie Šventosios Dvasios vaidmenį liudijant?

Šventoji Dvasia liudija Jėzų. Jos pagrindinis tikslas yra nukreipti kuo daugiau žmonių pas Jėzų. Jos misija yra šlovinti Jėzų. Atlikdama šį vaidmenį, Ji patikina visus tikinčiuosius dėl jų atsakomybės liudyti. Ji padeda mums praregėti, kad pamatytume su aplinkiniais susijusias galimybes, ir darbuojasi užkulisiuose, kad Evangelijos žinia būtų priimta.

Jono Evangelija tai aiškiai pasako. Ji „parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės“. (Jn 16, 8) Kitaip tariant, Ji veikia širdis, kad parodytų gilų susvetimėjimo Dievui jausmą ir atgailos poreikį. Ji taip pat įtikina pasaulį „dėl teisumo“. Šventoji Dvasia ne tik atskleidžia nuodėmę, bet ir moko mus teisumo. Ji atskleidžia Jėzaus teisumo didingumą, priešingai mūsų pačių netyrumui. Šventosios Dvasios vaidmuo yra ne tik parodyti, kokie mes esame blogi; Ji turi parodyti, koks geras, koks malonus, koks atjaučiantis ir mylintis yra Jėzus, ir padaryti mus panašius į Jį.

Liudyti reiškia tiesiog bendradarbiauti su Šventąja Dvasia, kad pašlovintume Jėzų. Dvasios jėga ir Jos vedami liudijame apie šį nuostabų Kristų, kuris pakeitė mūsų gyvenimą.

Mums darbuojantis sielų labui, kodėl visada turime atsiminti, kad negalime atversti, nes tai gali tik Šventoji Dvasia?

II. ĮGALINTA BAŽNYČIA

Apaštalų darbų knyga deramai vadinama „Šventosios Dvasios darbais“. Tai jaudinantis liudijimo nuotykis, Evangelijos skelbimas ir Bažnyčios augimas. Apaštalų darbų knyga yra pasakojimas apie pasišventusius tikinčiuosius, kupinus Šventosios Dvasios, paveikiančius pasaulį dėl Kristaus. Jie buvo visiškai priklausomi nuo Šventosios Dvasios, kad pasiektų stebuklingų rezultatų. Jie yra pavyzdys, ką Šventoji Dvasia gali nuveikti per visiškai pasišventusius vyrus ir moteris.

2. Perskaitykite Apd 2, 41–42; Apd 4, 4. 31; Apd 5, 14. 42; Apd 6, 7; Apd 16, 5. Kas šiuose tekstuose jums daro didžiausią įspūdį? Kokia yra žinia, kuria Lukas, parašęs Apaštalų darbų knygą, nori pasidalyti įamžindamas tokį greitą augimą?

Rašydamas Apaštalų darbų knygą Lukas dalijosi su kiekvienu skaitytoju pasakojimu apie Šventosios Dvasios tarnystę ankstyvojoje Bažnyčioje.

Taip pat atkreipkite dėmesį, jog jis nedelsia naudoti skaičius, kad pamatuotų Dvasios veikimą pirmajame amžiuje. T. y., jis skaičiavo krikštus. Apd 2, 41 jis pabrėžia tai, kad 3000 per dieną buvo pakrikštyti vienoje vietoje. Apd 4, 4 jis kalba apie 5000 pakrikštytųjų. Apd 5, 14 būriai ateina pas Viešpatį ir yra pakrikštyti.

Ar tai būtų vienas asmuo, pavyzdžiui, Lidija, kalėjimo viršininkas Filipuose, spėjimo dvasią turinti tarnaitė ar Etiopijos eunuchas, Lukas pastebi ir užfiksuoja Šventosios Dvasios veikimą šių žmonių širdims. Svarbu yra tai, kad už kiekvieno iš daugybės žmonių yra atskiri asmenys, kiekvienas iš jų yra Dievo vaikas, už kurį mirė Jėzus Kristus. Taip, mums patinka dideli skaičiai, bet galų gale liudijimas dažnai yra individualus darbas su vienu asmeniu.

Siekiant palengvinti spartų Naujojo Testamento Bažnyčios augimą buvo steigiamos naujos bažnyčios. Viena iš priežasčių, kodėl ankstyvoji Bažnyčia augo itin greitai, kad Bažnyčia buvo nuolat atnaujinama steigiant naujas bendruomenes. Kokia svarbi žinia mums šiandien!

Pagrindinis Naujojo Testamento Bažnyčios tikslas buvo misija. Kaip galime užtikrinti, kad visko, ką mes darome vietinėje bendruomenėje, pagrindas yra misija?

III. ŠVENTOJI DVASIA IR LIUDIJIMAS

Visoje Apaštalų darbų knygoje Šventoji Dvasia galingai veikė. Ji tarnavo tikintiesiems ir per juos, jiems įvairiais būdais liudijant savo Viešpatį. Ji stiprino juos, kad jie nebijotų su liudijimu susijusių išbandymų ir iššūkių priešiškoje kultūroje. Ji vedė juos pas nuoširdžius tiesos ieškotojus. Ji paruošė žmonių širdis miestuose dar prieš tikintiesiems atvykstant į šiuos miestus. Ji atvėrė galimybių duris, apie kurias jie niekada nesvajojo, ir įgalino jų žodžius bei veiksmus.

3. Perskaitykite Apd 7, 55; Apd 8, 29; Apd 11, 15; Apd 15, 28–29; Apd 16, 6–10. Kaip Šventoji Dvasia tarnavo liudijusiems mokiniams kiekviename iš šiuose Rašto tekstuose išvardytų patyrimų? Kitaip tariant, kokių įvairių dalykų Šventoji Dvasia padarė šiomis aplinkybėmis?

Įvairiapusė Šventosios Dvasios tarnystė pirmajame amžiuje buvo išties nuostabi. Anksčiau pateikti tekstai yra tik Jos veiklos pavyzdžiai. Ji sustiprino Steponą, susidūrusį su negailestinga ir nevaldoma minia, užmėčiusia jį akmenimis, liudyti savo Viešpatį. Ji stebuklingai nuvedė Pilypą pas įtakingą, tiesos ieškantį etiopą, kad jis galėtų paruošti Afrikos žemyną Evangelijai. Ji patvirtino Petrui, kad pagonių tikintieji taip pat gavo Šventosios Dvasios dovaną. Ji suvienijo Bažnyčią vienybe tuo metu, kai ji galėjo lengvai susiskaldyti dėl apipjaustymo klausimo, ir per apaštalą Paulių paruošė visą Europos žemyną Evangelijos skelbimui.

Šventoji Dvasia buvo aktyvi Naujojo Testamento Bažnyčioje ir yra aktyvi šių dienų bažnyčios gyvenime. Ji trokšta mus įgalinti, stiprinti, mokyti, nukreipti, suvienyti ir siųsti vykdyti svarbiausią misiją pasaulyje, kuri veda vyrus ir moteris pas Jėzų ir į Jo tiesą. Turime atsiminti, kad Ji vis dar yra aktyvi ir darbuojasi šiandien, kaip ir apaštalų bei ankstyvosios Bažnyčios laikais.

Ką galime kasdien daryti, kad būtume labiau atviri ir lengviau pasiduodantys Šventosios Dvasios galiai mūsų pačių gyvenime? Kokie derami sprendimai leis Jai veikti mumyse ir per mus?

IV. ŠVENTOJI DVASIA, ŽODIS IR LIUDIJIMAS

Naujojo Testamento Bažnyčiai Dievo Žodis buvo pačiame liudijimo centre. Petro pamokslas Sekminių dieną daugiausia rėmėsi Senuoju Testamentu, kad įrodytų, jog Kristus yra Mesijas. Mirštančio Stepono liudijimas apžvelgė Izraelio istoriją Senajame Testamente. Petras paminėjo žodį, kurį Dievas siuntė Izraelio vaikams (Apd 10, 36), ir tada su Kornelijumi pasidalijo Prisikėlimo istorija. Apaštalas Paulius ne kartą minėjo didžias Senojo Testamento su Mesijo atėjimu susijusias pranašystes, o Pilypas skaitančiam etiopui kruopščiai paaiškino Mesijo išpranašavimo reikšmę Izaijo 53. Kiekvienu atveju mokiniai skelbė Dievo Žodį, o ne savo žodį. Dvasios įkvėptas Žodis buvo jų autoriteto pagrindas.

4. Perskaitykite Apd 4, 4. 31; Apd 8, 4; Apd 13, 48–49; Apd 17, 2; Apd 18, 24–25. Ko šie tekstai mus moko apie ryšį tarp Šventosios Dvasios, Dievo Žodžio ir Naujojo Testamento Bažnyčios liudijimo?

Ta pati Šventoji Dvasia, įkvėpusi Dievo Žodį, veikia per Žodį, kad pakeistų gyvenimą. Dievo Žodyje yra gyvybę teikianti galia, nes per Dvasią tai yra gyvasis Kristaus Žodis.

5. Perskaitykite 2 Pt 1, 21 ir Hbr 4, 12. Kodėl Dievo Žodis yra toks galingas keičiant gyvenimą?

„Dievo Žodyje slypi kūrybinė energija, pašaukusi į būtį pasaulius. Šis Žodis suteikia jėgą, jis dovanoja gyvenimą. Kiekvienas įsakymas yra ir pažadas; priimtas valios, patekęs į sielą, jis atsineša su savimi Begalinio gyvybę. Jis keičia prigimtį ir atkuria sielą pagal Dievo atvaizdą.“ (E. Vait, Ugdymas, 145 p.)

Priežastis, kodėl Raštas turi tokią galią pakeisti gyvenimą, kadangi ta pati Šventoji Dvasia, kuri pirmiausia įkvėpė Bibliją, įkvepia ir keičia mus, kai ją skaitome. Kai dalijamės Dievo Žodžiu su kitais, Šventoji Dvasia stengiasi pakeisti jų gyvenimą per Žodį, kurį Ji įkvėpė. Dievas pažadėjo palaiminti savo Žodį, o ne mūsų žodžius. Galia yra Dievo Žodyje, o ne žmogiškose spėlionėse.

V. GYVENIMĄ KEIČIANTI ŠVENTOSIOS DVASIOS GALIA

Atidus Apaštalų darbų knygos tyrinėtojas atranda, kad Dievas per savo Dvasią daro stebuklus žmonių gyvenime. Apaštalų darbų knyga yra pavyzdys, kaip Evangelija triumfuoja prieš kultūrinį šališkumą, keičia visą gyvenimą trunkančius, giliai įsišaknijusius įpročius ir moko visą žmoniją Kristaus malonės ir tiesos. Šventoji Dvasia priima žmones tokius, kokie jie yra, bet Ji nepalieka jų tokių, kokie jie yra. Jos akivaizdoje jie yra keičiami. Jų gyvenimas yra pakeičiamas.

6. Perskaitykite Apd 16, 11–15. 23–34; Apd 17, 33–34; Apd 18, 8. Tai tik keletas atsivertimo pasakojimų Rašte. Ko įvairūs pasakojimai mus moko apie Dievo galią pakeisti įvairiausių žmonių gyvenimą?

Kokia nuostabi žmonių įvairovė. Lidija buvo klestinti žydė verslininkė, o kalėjimo viršininkas Filipuose – viduriniosios klasės Romos valstybės tarnautojas. Šventoji Dvasia gali laimėti visus visuomenės sluoksnius. Jos keičianti galia laimi ir vyrus, ir moteris, ir turtingus, ir vargšus, ir išsilavinusius, ir neišsilavinusius.

Paskutinės dvi asmenybės sąraše taip pat yra įspūdingos. Apd 17, 34 parašyta apie Dionizijo, Areopago nario atsivertimą. Areopago nariai Atėnuose priklausė teisėjų patarėjams, kurie padėdavo nagrinėti bylas. Jie buvo žinomi, gerbiami Graikijos visuomenės nariai.

Šventosios Dvasios galia apaštalo Pauliaus tarnystė pasiekė net aukščiausią visuomenės pakopą. Krispas (Apd 18, 8) buvo žydų sinagogos vyresnysis. Jis buvo religinis vadovas, giliai tyrinėjęs žydų Senąjį Testamentą, ir Šventoji Dvasia pasireiškė bei pakeitė jo gyvenimą. Šie atvejai atskleidžia, kad mums liudijant Kristų ir dalijantis Jo Žodžiu su kitais, Šventoji Dvasia padarys nepaprastus dalykus įvairiausiems žmonėms iš visų sluoksnių, kultūrų, įvairaus išsilavinimo ir įsitikinimų. Negalime ir neturime daryti prielaidų, kas gali, o kas negali būti laimėtas. Mūsų darbas – būti liudininkais kiekvienam atėjusiam į mūsų gyvenimą. Viešpats padarys visa kita.

Kristaus mirtis yra visuotinė; tai yra, ji skirta kiekvienam žmogui. Ko ši esminė tiesa turėtų išmokyti mus apie tai, kad niekada nederėtų manyti, jog kažkas neturi išganymo vilties?

Tolesniam tyrinėjimui: E. Vait, Apaštalų darbai, 37–44 p.; Su meile iš Dangaus, 2011, 619–625 p.

Atpirkimo procese Šventoji Dvasia bendradarbiauja su Tėvu ir Sūnumi. Visoje mūsų liudijimo veikloje mes prisijungiame prie Jos ir bendradarbiaujame gelbstint žmones. Ji patikina širdis. Ji atveria galimybių duris. Per savo Žodį Ji nušviečia protus ir atskleidžia tiesą. Ji sutrauko  pavergiančių prietarų pančius, nugali kultūrinius šališkumus, trukdančius pamatyti tiesą, ir išlaisvina mus iš gniuždančių blogų įpročių.

Jėzaus liudytojams labai svarbu atsiminti, kad jie bendradarbiauja su Šventąja Dvasia. Ji eina pirma mūsų, ruošdama širdis priimti Evangelijos žinią. Ji yra kartu su mumis ir paliečia protus, kai atliekame atsitiktinius gerumo darbus, dalijamės savo liudijimu, vedame Rašto tyrinėjimo grupę, platiname tiesos kupiną literatūrą ar dalyvaujame evangelizacijoje. Ji ir toliau veiks asmens širdį, kai mūsų nebebus, ir darys viską, kas reikalinga, vesdama žmogų į išganymo pažinimą.

Klausimai aptarimui:

1. Pasidalykite su Sabatos mokyklos grupės nariais apie laiką, kai jums liudijant pajutote, kaip Šventoji Dvasia galingai veikia.

2. Ar kada jautėte nerimą ar bijojote dalytis savo tikėjimu? Kaip su Šventosios Dvasios tarnyste susijusios žinios sumažina šią baimę ir suteikia užtikrintumą liudijant?

3. Šią savaitę tyrinėjome Šventosios Dvasios „veiklą“, kai mes liudijame. Aptarkite, kaip Šventoji Dvasia veikia skirtingais būdais, kai mes liudijame. Kaip Šventoji Dvasia užtikrina mums priemones liudyti ir darbavimąsi kitų žmonių gyvenime, kai mes liudijame?

4. Temoje buvo akcentuojama Rašto svarba liudijant. Kodėl Biblija yra itin svarbus mūsų tikėjimo ir liudijimo komponentas? Kaip galime išvengti spąstų tų žmonių, kurie, net teigdami, kad jie tiki Biblija, subtiliai menkina jos autoritetą ir liudijimą?