#12 PASKUTINIEJI ŽEMĖS ĮVYKIAI

Dvylikta tema
Birželio 15-21 d.

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 8, 32; Ez 20, 12. 20; Apr 7,
1–2; Apr 14, 1; Jl 2, 21–24; Oz 6, 3; Jok 1, 5. 7. 8; Apr 18, 1–4.


Įsimintina eilutė: „Įsigyk tiesos ir neparduok jos; pirkis išminties, pamokymo
ir supratimo“ (Pat 23, 23).


Tarkime, kad jūsų paauglė dukra grįžta namo po studijų vasaros
atostogoms. Laukdami, kol ji atvyks, su nerimu stebite orų prognozę.
Sparčiai prastėjant orui nerimaujate. Horizonte kaupiasi audros debesys.
Pučia smarkus vėjas. Dangus atsiveria ir pasipila lietus. Virsta
medžiai. Netrukus pagrindinis kelias namo tampa neišvažiuojamas.
Tada vienas kaimynas praneša, kad galima pravažiuoti kitu keliu. Automobiliai
gali apvažiuoti nuvirtusius medžius. Nors susisiekti sudėtinga,
išsiunčiate savo dukrai trumpąją žinutę, kruopščiai paaiškindami,
kaip ji gali saugiai grįžti namo.
Labiau už viską Jėzus nori pervesti mus per gyvenimo audras ir
sugrąžinti namo. E. Vait rašė: „Artinasi nenumaldoma audra. Ar mes
pasiruošę jai?“ (Testimonies for the Church, 8 t., 315 p.) Kristaus gyvenimo,
mirties, prisikėlimo ir tarnystės dangiškoje šventykloje tikslas
yra užtikrinti, kad sugrįžtume namo. Pranašiška Danieliaus knygos
ir Apreiškimo knygos žinia yra dangaus nurodymai, ypač skirti žmonėms
paskutiniaisiais laikais, padedantys mums gyvenimo audrose,
kad vieną dieną galėtume pajusti mylinčio Išgelbėtojo apkabinimą.
Šios savaitės pamokos tikslas – atskleisti, ką pranašiškasis Žodis
sako apie paskutiniuosius įvykius, ir naujai atrasti Kristaus jėgą, kuri
padės mums paskutinėje žemės kovoje ir sugrąžins namo.

I. IŠTIKIMYBĖ DIEVUI IR JO ŽODŽIUI

 1. Perskaitykite Pat 23, 23; Jn 8, 32 ir Jn 17, 17. Kokia bendra gija šiose
  eilutėse?

Amžiais didžioji kova buvo susijusi su konfliktu tarp tiesos ir paklydimo.
Šėtonas yra „melagis ir melo tėvas“ (Jn 8, 44). Jėzus yra visos
tiesos autorius. Jis sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6).
Tiesa, išlaisvinanti mus iš šėtono apgaulių, randama Dievo Žodyje. Biblija
atskleidžia šėtono strategiją ir atskleidžia Dievo planus. Raštas yra
žibintas mūsų žingsniams (Ps 119, 105). Psalmininkas skelbia: „Tavo
žodžių aiškinimas apšviečia, pamoko įžvalgos net neišmanėlius“ (Ps
119, 130). Tada jis priduria: „Tiesa – Tavo Žodžio šerdis“ (Ps 119, 160).

 1. Perskaitykite 2 Pt 1, 16–21. Kokį patikinimą apaštalas mums suteikia
  dėl pranašystės? Kokią iliustraciją jis naudoja, kad parodytų
  pranašiško Dievo Žodžio svarbą?

Mes nesivadovaujame gudriai išgalvotomis pasakomis. Dievo
Žodžio pranašystės nušviečia kelią priekyje. Jos padeda atskirti tiesą
nuo paklydimo. Be Biblijos būtume palikti žmonių nuomonėms,
užgaidoms ir būtume lengvai apgauti. „Dievo tauta turi vadovautis
Šventuoju Raštu kaip vienintele apsauga nuo netikrų mokytojų ir apgaulingos
tamsos dvasių jėgos. Šėtonas naudoja kiekvieną įmanomą
būdą sutrukdyti žmonėms pažinti Bibliją, nes ji aiškiai atskleidžia jo
apgavystes. […] Greitai mes susidursime su paskutine didele apgavyste.
Prieš mūsų akis antikristas darys savo stebuklus. Klastotė bus
tokia panaši į tiesą, kad be Šventojo Rašto bus neįmanoma jos atskirti.
[…] Paskutinėje didžiojoje kovoje išliks tik tie, kurie yra praturtinę
savo mąstymą Biblijos tiesomis. Kiekviena siela turės atidžiai patikrinti
save: ar aš privalau Dievo klausyti labiau negu žmonių? Lemiama
valanda yra labai arti. Ar mes tvirtai stovime ant nekintančio Dievo
Žodžio uolos? Ar mes pasiruošę išlikti tvirti gindami Dievo įsakymus
ir Jėzaus tikėjimą?“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 514–515)

Apsvarstykite pateiktos ištraukos klausimus. Kas leis mums išstovėti
galutinėje krizėje? Kas mus atitraukia nuo Dievo Žodžio tyrinėjimo?
Kaip, nepaisydami tiesos, galime pasiduoti kompromisui dėl asmeninio
malonumo?


II. PAŽENKLINTI DANGUI

Artėjančioje garbinimo krizėje ištikimi Dievui žmonės nepasiduos
pasaulietiniam spaudimui (Apr 14, 12). Jie bus paženklinti Šventosios
Dvasios (Ef 4, 30) ir bus nepajudinami. Senovėje oficialių dokumentų
autentiškumą paliudydavo antspaudai. Jie buvo išskirtiniai, individualizuoti
ženklai. Kadangi galutinė kova yra susijusi su garbinimu ir
Dievo valdžia, kaip apreikšta Jo Įstatyme, tikėtina, kad Dievo antspaudas
yra Jo Įstatyme (plg. Iz 8, 16).

 1. Perskaitykite Iš 20, 8–11. Kokie antspaudo elementai yra sabatos
  įsakyme?

Čia yra trys autentiško antspaudo elementai: (1) Vardas, kuriam
priklauso antspaudas – Viešpats, tavo Dievas. (2) Jo titulas – Tas, kuris
„padarė“; Kūrėjas. (3) Jo teritorija – dangus ir žemė, jūra ir visa, kas
juose. Antspaudas Biblijoje kartais vadinamas žyme (Rom 4, 11). Šie
du žodžiai kartais sukeičiami. Kaip Dievo ženklas arba antspaudas
Dievo Įstatymo širdyje, sabata yra galutinės kovos, susijusios su garbinimu,
centre (Ez 20, 12. 20; Apr 12, 17).

 1. Palyginkite Apr 7, 1–3 ir Apr 14, 1 su Apr 13, 16–17. Kas paženklinama
  Dievo antspaudu ir žvėries ženklu? Jūsų manymu, kodėl tai
  svarbu?

Dievo antspaudu paženklintos kaktos. Kakta yra proto simbolis ir
reiškiantis sąmoningą sprendimą.

Žvėries ženklas padaromas arba ant kaktos, arba rankos, simbolizuojant,
kad žmonės yra įsitikinę ir sąmoningai priima šėtono melą
arba, kitu atveju, jie pasiduoda klaidingam garbinimui, kad išvengtų
mirties.
Velnias nekenčia tų, kurie paklūsta Dievui. Didžioji kova pasiekia
kulminaciją, kai slibinas (šėtonas) kariauja prieš tikinčiųjų likutį, kuris
„laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apr 14, 12) Jie yra pasišventę
ištikimybe Kristui.
Kodėl kasdienė ištikimybė Viešpačiui yra pasiruošimo ateinančiai
paskutinei krizei esmė?


III. KĄ MES GARBINAME?

Paskutinėmis dienomis didžioji kova vyks dėl garbinimo. Ar mes
garbinsime Kūrėją, ar garbinsime žvėrį ir jo atvaizdą? Vidurio nėra.
Pirmasis Apreiškimo 14 angelas ragina vyrus ir moteris pašlovinti
dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją (Apr 14, 7).
Toliau raginimą tęsia trečiasis angelas, atskleisdamas baisius žvėries
garbinimo padarinius: „tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto
Jo rūstybės taurėje“ (Apr 14, 10). Priešingai tiems, kurie garbina
Kūrėją, laikosi „Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo“ (Apr 14, 12)
Pasaulio sukūrimas yra tikrojo garbinimo pagrindas (Apr 4, 11).
Kadangi Dievas visa sukūrė per Jėzų Kristų (Ef 3, 9), šėtonas nekenčia
Kūrėjo ir žemiškų galių pagalba siekė pakeisti sabatą, pasaulio sukūrimo
atminimą (Dan 7, 25). Artėjanti kova dėl Dievo Įstatymo susitelkia
į autoritetą. Jei šėtonas gali panaikinti sabatos šventimą, jis paskelbs,
kad jo autoritetas viršija Dievo autoritetą. Kad tai padarytų, šėtonas
sieks įtikinti arba priversti visą pasaulį priimti netikrą sabatą.
Kad ir kaip dabar būtų sunku tai įžvelgti, jau minėjome anksčiau,
jog pasaulis dramatiškai keičiasi. KOVID-19 krizė mums parodė, kad
per vieną naktį mūsų pasaulis gali tapti kitokiu. Nors nežinome detalių,
kurios veda prie žvėries ženklo, jas ne itin sunku įsivaizduoti.
Pasaulis yra labai nestabilus, o aplinkybės, dėl kurių Biblija įspėja, iš
tikrųjų gali susiklostyti greičiau, nei dabar galime įsivaizduoti, dėl
nuostabių technologijų.

 1. Perskaitykite Apr 13, 13–17. Kaip konkrečiai baudžiami tie, kurie
  nepriima žvėries ženklo?

Tiems, kurie yra ištikimi Kristui ir neseka žvėries bei jo atvaizdo,
grės ekonominės bausmės ir mirties bausmė. Žmonija išlieka tokia,
kokia buvo visada – sugedusi, trokštanti valdžios ir smurtaujanti. Nors
tiksliai dar nežinome, kaip rutuliosis paskutinieji įvykiai, nėra per sunku
įsivaizduoti persekiojimą paskutiniais laikais. Nors parašyti visiškai
kitame kontekste, šie Jono žodžiai pasako viską. Apie Jėzų Jonas rašė:
„Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas
yra žmogaus viduje“ (Jn 2, 25).
Pagalvokite apie žmonijos sugedimą ir blogį, kurį žmonės gali padaryti.
Kodėl tai rodo, kaip lengvai gali išsirutulioti paskutinieji įvykiai?
Svarbiau, ko ši liūdna tiesa turėtų mokyti apie mūsų pačių širdies
saugojimą?


IV. ANKSTYVASIS IR VĖLYVASIS LIETUS

 1. Perskaitykite Jl 2, 21–24 ir Apd 2, 1–4. 41–47. Kas išsipildė pirmajame
  šimtmetyje? Kokį poveikį tai padarė?

Šventosios Dvasios išliejimas per Sekmines žymi galingą krikščionių
Bažnyčios pradžią. Trys tūkstančiai atsivertė tą pačią dieną. Apaštalų
darbų knygoje minimas perkeičiančios Dievo malonės stebuklas
po stebuklo: „daug žmonių, išgirdusių žodį, įtikėjo, ir tikinčiųjų padaugėjo
maždaug iki penkių tūkstančių“ (Apd 4, 4). Vos 120 tikinčiųjų susirinko
melstis, bet malda nulėmė didelį pasikeitimą. Greitai prie Bažnyčios
prisidėjo tūkstančiai tikinčių. „Net didelis kunigų būrys pakluso
tikėjimui“ (Apd 6, 7). Kai mokiniai buvo smarkiai persekiojami Jeruzalėje,
jie „keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį“ (Apd 8, 4). Bažnyčios
buvo įkurtos visoje Judėjoje, Samarijoje ir Galilėjoje (žr. Apd 9, 31).
Po atsivertimo apaštalas Paulius paskelbė Kristų visame Viduržemio

jūros pasaulyje. Tesalonikoje kai kurie žydai, nusiteikę prieš Evangeliją,
taip pareiškė: „Tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko
čionai“ (Apd 17, 6). Šventosios Dvasios galia mokiniai per ganėtinai
trumpą laiką laimėjo tuomet žinomą pasaulį. Joelio pranašystė dėl
ankstyvo lietaus išsipildė per Sekmines, tačiau vėlyvasis lietus bus išlietas
su didesne galia, kad žemė būtų paruošta paskutinei pjūčiai.

 1. Perskaitykite Zch 4, 6; Zch 10, 1; Oz 6, 3; Jok 1, 5. 7. 8. Pasak šių
  eilučių, kaip bus baigtas Dievo darbas žemėje?

Terminai ankstyvasis ir vėlyvasis lietus kyla iš derliaus nuėmimo
ciklo Izraelyje. Ankstyvasis lietus ateidavo rudenį ir sudaigindavo sėklas.
Pavasarį ateidavo vėlyvasis lietus ir subrandindavo derlių. Taip
nusakomas Šventosios Dvasios darbas skelbiant Evangeliją. „Kaip
Ankstyvasis lietus buvo duotas Evangelijos skelbimo pradžioje, išliejant
Šventąją Dvasią, kad sudygtų vertinga sėkla, taip Vėlyvasis lietus
bus išlietas pabaigoje, kad sunokintų derlių […] Didysis evangelizavimo
darbas neturi baigtis sumažėjus Dievo jėgos pasireiškimui, ženklinusiam
jo pradžią. Pranašystės, išsipildžiusios išliejant Ankstyvąjį
lietų evangelizavimo darbo pradžioje, pasikartos vėl išliejant Vėlyvąjį
lietų jo pabaigoje“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 530).


V. SKAMBUS BALSAS

 1. Perskaitykite Apr 18, 1–4; Hab 2, 14 ir Mt 24, 14. Pasak šių eilučių,
  kaip Dievo darbas žemėje bus baigtas?

Angelas, skelbiantis Babilono kritimą, turi „didžią galybę“. Kaip
ir Apreiškimo 14 angelai, šis angelas simbolizuoja žmonių pasiuntinius.
Šis angelas taip atskleidžia Dievo šlovę, kad apšviečia visą žemę.
Graikų kalbos žodis, reiškiantis galybę arba galią Naujajame Testamente,
yra exousia. Jis dažnai reiškia Kristaus pergalę prieš pragaro
kunigaikštystes ir galias. Jėzus vartoja šį žodį Mato evangelijoje, siųs-

damas savo mokinius. Mt 10, 1 Jėzus suteikė savo mokiniams valdžią,
aukštesnę už pragaro kunigaikštystes ir galias. Jis siunčia juos su dieviška
galia, kad jie laimėtų kovą tarp gėrio ir blogio. Mato 28 Jis dar
kartą išsiunčia juos su „visa valdžia danguje ir žemėje“, „eikite ir padarykite
Mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 18–19).
Naujojo Testamento Bažnyčia, kupina Šventosios Dvasios galios,
einanti su gyvojo Kristaus, savo gyvenimu ir mirtimi nugalėjusio pragaro
kunigaikštystes ir galias, valdžia, apšvietė žemę Dievo šlove. Per
keletą trumpų metų mokiniai paskelbė Evangeliją tuo metu žinomam
pasauliui (Kol 1, 23).
Paskutiniaisiais laikais Šventoji Dvasia bus išlieta precedento neturinčia
galia, o Evangelija greitai pasklis iki žemės pakraščių. Tūkstančiai
atsivers per dieną, o Dievo malonė ir tiesa paveiks visą planetą.
Tokiu būdu pasaulis bus įspėtas ir Evangelija bei jos teikiama viltis
bus paskelbta visam pasauliui.
„Didysis evangelizavimo darbas neturi baigtis sumažėjus Dievo jėgos
pasireiškimui, ženklinusiam jo pradžią. Pranašystės, išsipildžiusios
išliejant Ankstyvąjį lietų evangelizavimo darbo pradžioje, pasikartos
vėl išliejant Vėlyvąjį lietų jo pabaigoje. […] Nušvitusiais veidais, spindinčiais
šventu pasišventimu, Dievo tarnai skubės iš vienos vietos į kitą
skelbti dangiškąją žinią. Perspėjimas bus perduotas tūkstančiais balsų
visoje žemėje. Bus daromi stebuklai, išgydomi ligoniai ir tikinčiuosius
lydės įvairūs ženklai ir stebuklai“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 530).
Kas stabdo galingą Šventosios Dvasios išliejimą, Vėlyvąjį lietų ir
skambųjį balsą? Kad ir kokia maža būtų mūsų asmeninė įtaka, kokį
vaidmenį galime atlikti būdami atviri ir imlūs Šventosios Dvasios išliejimui?


TOLESNIAM TYRINĖJIMUI:

Jau 1851 m. adventistų pionieriai antrąjį Apr 13, 11–17 žvėrį tapatino
su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Bet tada tikriausiai buvo
sunku suprasti, kaip Jungtinės Valstijos galėjo priversti visą pasaulį
garbinti pirmąjį žvėrį (Apr 13, 12). Net 1880-aisiais visą JAV karinį jūrų
laivyną sudarė tik 48 senstantys laivai.

Tačiau nuo Šaltojo karo pabaigos jokia galia neprilygsta JAV karinei
galiai. Ir nors amerikiečiai mėgavosi nuostabiomis laisvėmis, nesudėtinga
pastebėti, kad sunkėjant laikams šios laisvės trypiamos ar
net visiškai atimamos. Daugelis mano, kad ir dabar tai matome.
„Visi, kurie atsisakys paklusti [laikydamiesi netikros sabatos], iš pradžių
bus baudžiami pagal civilinius įstatymus, o galų gale bus paskelbta,
kad jie nusipelno mirties. Antra vertus, Dievo Įstatymas, įskaitant
ir Kūrėjo poilsio dieną, reikalauja paklusti ir grasina dideliu Jo įniršiu,
kuris išsilies ant įsakymų laužytojų“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 524).
„Audrai priartėjus, dauguma tų, kurie tikėjo Trečiojo angelo žinia,
bet nebuvo ištikimi tiesai, nepakluso jai, atsisakys savo pažiūrų ir įsijungs
į priešininkų gretas. Kai jie susivienys su pasauliu ir pritars jo
dvasiai, jų požiūriai įvairiais klausimais taps panašūs į pasaulio. Atėjus
išbandymui jie bus pasiruošę rinktis lengvą ir populiarią poziciją. Talentingi,
malonių manierų žmonės, buvę tiesos pusėje, naudos savo
sugebėjimus, kad apgaudinėtų ir klaidintų žmones. Jie taps pačiais
aršiausiais buvusių brolių priešais. Kai šabo dienos šventėjai bus patraukti
į teismą, kad atsakytų už savo tikėjimą, šie išdavikai bus patys
aktyviausi šėtono padėjėjai. Jei klaidingai apibūdins bei kaltins buvusius
brolius ir seseris ir melagingais gandais bei šmeižtu kurstys prieš
juos vyresnybę“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 527).


KLAUSIMAI APTARIMUI:

 1. Kodėl ateinančios krizės metu itin svarbu suprasti paskutiniųjų
  dienų įvykius? Kaip Šventasis Raštas apsaugo nuo apgaulės?
 2. Demokratinės visuomenės visame pasaulyje šimtmečius buvo religijos
  laisvės bastionai. Kaip tai gali pasikeisti gana greitai?
 3. Pažvelkite į ankstesnį E. Vait teiginį. Kokius sprendimus priimate
  šiandien, kad rytoj galėtumėte būti kartu su tais išpažįstančiaisiais
  adventistais?
 4. Kaip pasikeičia antrojo angelo žinia po galingojo šauksmo ir kaip
  mes galime asmeniškai pasiruošti, jog sulauktume vėlyvojo lietaus,
  kad užbaigtume Dievo darbą žemėje?