#13 SPINDINTYS DIEVO ŠLOVE

Trylikta tema
Birželio 17–23 d.

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Tes 5, 1–6; Jn 8, 32; Apr 18, 1; Apr 4, 11; Iš 33, 18–19; Apr 5, 6. 12; Apr 13, 8.

Įsimintina eilutė: „Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo“ (Apr 18, 1).

Anksčiau ar vėliau galutiniai įvykiai išsirutulios. Tiksliai kada, kaip tiksliai – mums nepasakyta. Bet mums pasakyta pakankamai. Atsiras tam tikri įstatymai, įpareigojantys laikytis sekmadienio, priešingai ketvirtajam įsakymui. Apreiškimo knyga atskleidžia mums svarbiausius klausimus, svarbius dalyvaujančius veikėjus, ir bendrai pasako, kas įvyks, kai, priešingai „dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių“ Sutvėrėjo garbinimui (Apr 14, 7), visi žmonės, „kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimo neįrašyti nužudyto Avinėlio gyvenimo knygoje“ (Apr 13, 8), – garbins žvėrį ir jo atvaizdą. Kitaip tariant, visi, kurie nusprendė sekti Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir paklusti Jo įsakymams – jų vardai lieka gyvenimo knygoje. Juk geriau būti Dievo knygoje, o ne žmogaus įrašuose.

Dievas subūrė Septintosios dienos adventistų bažnyčią, kad skelbtų šią žinią pasauliui. Taigi mums patiems reikia atsiversti ir priimti tiesą tokią, kokia ji yra Jėzuje, ir būti pakeistiems bei atnaujintiems Apr 14, 6 amžinosios Evangelijos, kurios centre – Kristaus mirtis už mus, mūsų išganymo Jame užtikrinimas.

I. PASIRUOŠIMAS PASKUTINEI KRIZEI

1. Perskaitykite 1 Tes 5, 1–6. Kokį įspėjimą dėl paskutiniųjų žmonijos istorijos dienų apaštalas Paulius mums užrašė?

Apaštalas Paulius ragino tikinčiuosius Tesalonikuose „budėti“ ir būti blaiviems Kristaus antrojo atėjimo kontekste. Ir jei Paulius taip sakė tikintiesiems anuomet, ką jis pasakytų mums šiandien?

Jis taip pat pareiškė, kad jie yra „šviesos vaikai“ (1 Tes 5, 5) ir kad jie nepriklauso „tamsai“ (1 Tes 5, 4), jog Viešpaties diena juos užkluptų „lyg vagis naktį“ (1 Tes 5, 4). Jėzus pavartojo žodį „budėti“, kalbėdamas apie nuoširdžią, karštą maldą (Mt 24, 42; Mt 26, 40–41). Budėti reiškia būti dvasiškai budriam. Būti blaiviam reiškia rimtai žiūrėti į tuos laikus, kuriais gyvename, ir sutelkti dėmesį į iš tikrųjų svarbius dalykus.

E. Vait priduria: „Mes, kurie žinome tiesą, turėtume ruoštis tam, kas netrukus užklups pasaulį kaip didžiulė staigmena“ („Testimonies for the Church“, 8 t., p.28).

Ir nors tai gali būti staigmena pasauliui, tai neturėtų būti staigmena mums. Nors nežinome, kada tai įvyks, matome pakankamai, kad žinotume, jog ji ateina ir kad dabar, šiandien, yra ta diena, kai reikia pasiruošti.

2. Perskaitykite Danieliaus 2 dar kartą ir atkreipkite dėmesį į karalystes, kurios atėjo ir išėjo, tiksliai taip, kaip buvo išpranašauta. Ko tai turėtų mus mokyti apie pasitikėjimą tuo, ką Dievas sako tikrai įvyksiant?

Kristus suteikė mums šią paskutiniųjų dienų žinią, kad suprasdami, kas ateis, galėtume tam pasiruošti. Danieliaus knygos ir Apreiškimo knygos pranašystės kartu su šiuolaikine pranašystės dovana suteikia mums dievišką įžvalgą apie tai, kas ateina į šį pasaulį. Pranašiškas Dievo Žodis iš anksto nusako išganymo istoriją, o Danieliaus 2 pateikiami galingi, racionalūs įrodymai, kad galėtume pasitikėti Dievu.

Paulius liepė „budėti“ ir nemiegoti, kaip kiti. Ką tai reiškia ir kaip galime žinoti, ar miegame, ir, jei miegame, ko prireiks mums pažadinti?

II. TIESOS PAŽINIMAS

3. Perskaitykite Jn 8, 32; Jn 7, 17 ir Jn 17, 17. Kokius su tiesos pažinimu susijusius pažadus Jėzus duoda ir kur jie randami?

Paskutinis Dievo raginimas savo tautai – bėgti nuo Babilono klaidamokslių ir vaikščioti Jo Žodyje randamos amžinosios tiesos šviesoje. Esmė yra Raštas. Kol žmonės laikysis Rašto ir to, ko jis moko, jie nebus apgauti paskutinės krizės metu, ypač dėl sabatos.

Antrojo angelo žinia mus ragina priimti tiesą, o ne paklydimą, Šventąjį Raštą, o ne papročius, ir Dievo Žodžio mokymą, o ne klaidamokslius.

Trečiojo angelo žinia, skelbiama po pirmųjų dviejų angelų, įspėja dėl žvėries ženklo. Visose Rašto pranašystėse žvėris simbolizuoja politinę ar religinę galią. Apreiškimo 13 ir 14 žvėris iš jūros iškyla iš Romos kaip pasaulinė garbinimo sistema. Galiausiai ši Romos galia išplečia savo įtaką visam pasauliui, ir suvienija bažnyčią bei valstybę. Tikslas bus pasiekti pasaulio vienybę ekonominio sukrėtimo, stichinių nelaimių, socialinių neramumų, tarptautinės politinės krizės ir pasaulinio konflikto metu.

Galiausiai Jungtinės Valstijos ims vadovauti šiai pasaulinei sąjungai. „Remdamasis dviem didžiaisiais klaidingais mokymais – apie sielos nemirtingumą ir sekmadienio šventumą, – šėtonas suvedžioja ir apgauna žmones. Pirmasis mokymas yra spiritizmo pagrindas, antrasis susijęs su Roma abipuse simpatija. Jungtinių Valstijų protestantai pirmieji išties ranką per bedugnę, kad paduotų ją spiritizmui, jie išties ranką virš prarajos, kad paspaustų ją Romos valdžiai. Ir šios trilypės sąjungos veikiama šalis, pamindama sąžinės teises, seks Romos pėdomis“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 509).

Šios žinios užbaigiamos skubiu raginimu ištikimiems Kristaus sekėjams laikytis Dievo įsakymų gyvu Jėzaus tikėjimu, gyvenančiu širdyje (Apr 14, 12).

Kaip jūs suprantate Jėzaus žodžius, kad „tiesa padarys jus laisvus“? Ką tai reiškia? Kaip tiesa išlaisvino jus? Ką šiame kontekste reiškia būti „laisvu“?

III. REFORMACIJA TĘSIASI

Dievas pašaukė tautą paskutinėmis dienomis, kad jie stotų ant didžiųjų praeities reformatorių, kurie tikėjo tik Biblija, tik Kristumi – vieninteliu išganymo šaltiniu, Šventąja Dvasia – vieninteliu stiprybės šaltiniu, ir mūsų Viešpaties sugrįžimu kaip visų jų vilčių išsipildymu, pečių. Tiesos, ilgai užtemdytos klaidamokslių ir papročių, įskaitant biblinę sabatą, bus paskelbtos pasauliui prieš pat mūsų Viešpaties sugrįžimą.

Trijų angelų žinia padėjo pamatą šiam paskutiniųjų dienų judėjimui, skirtam užbaigti Reformaciją ir kartu su Kristumi užbaigti Jo darbą žemėje. Paskutinės Šventojo Rašto knygos didžiosios pranašystės atskleidžia nulemtą dangaus judėjimą, kylantį iš nusivylimo, skelbiantį pasauliui paskutinę Dievo žinią. Apreiškimo 14 aprašoma pasaulinė Bažnyčia, aprėpianti visą pasaulį su gerąja amžinos Evangelijos naujiena.

Prie trijų Apreiškimo 14 angelų prisijungia ketvirtasis Apreiškimo 18 angelas. Pastarasis suteikia galią trims angelams skelbti, kad „Žemė nušvito nuo jo skaistumo“ (Apr 18, 1). Apreiškimo 18 dėmesys sutelkiamas svarbiausiems įvykiams, vedantiems prie žmonijos istorijos kulminacijos ir galutinės Evangelijos pergalės.

4. Perskaitykite Apr 18, 1. Kokius tris su šiuo angelu susijusius dalykus Jonas mums pasako? (T. p. žr. Hab 2, 14)

Angelas, siųstas nuo šlovingo Dievo sosto Artumo Šventykloje, buvo įpareigotas paskelbti paskutinę Dievo gailestingumo žinią ir įspėti žemės gyventojus dėl to, kas ištiks Žemės planetą.

Tekstas sako, kad angelas ateina su didžia galybe. Naujajame Testamente graikų kalbos žodis „galybę“ yra egzozija. Jėzus vartojo šį žodį Mato evangelijoje, kai siuntė savo mokinius. Mt 10, 1 Jėzus savo mokiniams suteikė „valdžią“ netyriosioms dvasios. Jis siuntė juos su dieviška galia, kad laimėtų kovą tarp gėrio ir blogio. Mt 28, 18–19 Jis dar kartą siuntė juos, bet šį kartą su „visa valdžia danguje ir žemėje“, kad jie eitų ir padarytų „Mano mokiniais visų tautų žmones“.

Galiausiai, kaip šie klausimai paskutinėmis dienomis (iš tikrųjų kasdien) virsta autoritetu? Kieno autoritetu vadovaujamės: Dievo, savo, žvėries galios ar kieno nors kito? Kieno autoritetu vadovaujatės dabar?

IV. ŽEMĘ NUŠVIEČIA DIEVO ŠLOVĖ

5. Perskaitykite Apr 4, 11; Apr 5, 12; Apr 19, 1 ir Apr 21, 26. Kokie žodžiai siejami su Dievo šlove, kuri pripildo žemę, kaip aprašyta Apr 18, 1?

Didžioji kova tarp gėrio ir blogio visatoje taip pat susijusi su Dievo garbe ar reputacija. Šėtonas, angelas maištininkas, paskelbė, kad Dievas yra neteisingas, kad Jis reikalauja garbinimo, bet mažai duoda mainais. Piktasis skelbia, kad Dievo Įstatymas riboja mūsų laisvę ir džiaugsmą.

Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas paneigė šį mitą. Tas, kuris mus sukūrė, pasinėrė į šios gyvatės urvą šiame pasaulyje, kad mus išpirktų. Ant kryžiaus Jis atsakė į šėtono kaltinimus ir parodė, kad Dievas yra mylintis ir teisingas.

Sužavėti Jo meilės, susirūpinę Jo garbe, Jo žmonės paskutiniaisiais laikais atskleidžia Jo šlovę – Jo mylintį, pasiaukojantį charakterį egocentriškam, bedieviškam pasauliui, o žemę apšviečia Dievo charakteris.

6. Perskaitykite Iš 33, 18–19. Kaip Dievas apreiškė savo šlovę Mozei? Kas yra Dievo šlovė?

Dievo šlovė yra Jo charakteris. Žemė bus kupina Dievo šlovės, kai mes būsime kupini Dievo meilės, o mūsų charakterį pakeis atperkanti meilė.

Jo meilės atskleidimas mūsų asmeniniame gyvenime parodo Jo šlovę, Jo charakterį pasauliui. Dvasinėje tamsoje skendinčiam pasauliui turi būti paskelbta paskutinė dangaus viduriu lekiančių trijų angelų žinia: „Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą“ (Apr 14, 7).

Nei mūsų geri darbai, nei mūsų teisumas, nei mūsų gerumas nepelno mums šlovės. „Kristaus teisumo žinia turi sklisti nuo vieno žemės krašto iki kito. … Tai yra Dievo šlovė, užbaigianti trečiojo angelo darbą“ (E. Vait, „Testimonies for the Church“, 6 t., p.19). E. Vait taip pat rašė: „Kas yra nuteisinimas tikėjimu? Tai Dievo darbas nudrebiant žmogaus šlovę į dulkes ir atliekant už žmogų tai, ko jis pats negali padaryti“ („Testimonies to Ministers and Gospel Workers“, p.456).

Jokios garbės sau, tik – Dievui.

V. NUŽUDYTAS AVINĖLIS

Apreiškimo knygoje yra daug svarbių biblinių simbolių: slibinas danguje (Apr 12, 3–4. 7), dangaus viduriu lekiantys angelai (Apr 14, 6), moteris ant skaisčiai raudono žvėries (Apr 17, 3) ir kt. Jie yra Dievo Žodyje; Šventoji Dvasia įkvėpė Joną juos užrašyti, ir jie atlieka svarbų vaidmenį atskleidžiant tiesą tiems, kurie skaito šios knygos žodžius ir juos vykdo, nes, kaip parašyta: „Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti“ (Apr 1, 3).

Tačiau yra ir kitas simbolis, ne kartą pavartotas Apreiškimo knygoje. Koks tai simbolis ir ką jis reiškia?

7. Perskaitykite Apr 5, 6. 8. 12; Apr 7, 17; Apr 14, 1; Apr 15, 3; Apr 19, 7; Apr 21, 22–23; Apr 22, 1. 3. Ką reiškia Avinėlio simbolika ir kodėl Jis tiek daug kartų paminėtas Apreiškimo knygoje?

Kaip parašyta šios knygos pradžioje, tai yra „Jėzaus Kristaus Apreiškimas“. Taip pat ir nužudyto Avinėlio (Apr 5, 6. 12; Apr 13, 8). Tai yra, nukryžiuotas Jėzus Kristus. Čia yra ne tik viso Šventojo Rašto, bet ir Apreiškimo knygos bei trijų angelų žinios širdis ir siela. Negalime būti ištikimi mūsų pašaukimui, negalime atlikti darbo, kuriam Dievas subūrė šią Bažnyčią, nebent Avinėlis, nužudytas Avinėlis, nukryžiuotas Jėzus, auka už mūsų nuodėmes, yra mūsų žinios esmė.

„Turime sąmoningai padaryti nužudytą Avinėlį pačiu doktrinų ir misijos centru bei kiekvieno pamokslo, kiekvieno straipsnio, kiekvienos maldos, kiekvienos giesmės, kiekvieno Rašto tyrinėjimo ir visko, ką darome, šerdimi. Tegul meilė, kurią apreiškė Avinėlis ant kryžiaus, pakeičia mūsų elgesį ir skatina mus rūpintis pasauliu“ (Angel Manuel Rodriguez, „The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages“, p.70).

Tai yra, tarp pavojingų žvėrių, kovojančio slibino, negandų, persekiojimo ir žvėries ženklo simbolių, priekyje ir centre yra Avinėlis, nužudytas Avinėlis. Ir tik Jis vienas bei tai, ką Jis padarė dėl mūsų, daro dabar ir darys, kol viskas baigsis – galiausiai trijų angelų žinia yra Jis.

Kodėl nužudyto Avinėlio laikymas mūsų žinios centre yra labai svarbus ne tik skelbiant ją kitiems, bet ir mūsų dvasiniam gyvenimui?

Tolesniam tyrinėjimui: „Nušvitusiais veidais, spindinčiais šventu pasišventimu, Dievo tarnai skubės iš vienos vietos į kitą skelbti dangiškąją žinią. Perspėjimas bus perduotas tūkstančiais balsų visoje žemėje. Bus daromi stebuklai, bus išgydomi ligoniai ir tikinčiuosius lydės įvairūs ženklai ir stebuklai. Šėtonas taip pat dirbs, darydamas ‘didžius stebuklus, net žmonėms matant, nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę.’ (Apr 13, 13) Taip žemės gyventojai bus priversti apsispręsti.

Žinia bus skelbiama ne įrodinėjant tiesą, bet Dievo Dvasia galingai įtikins žmones. Įrodymai buvo pateikti. Sėkla buvo pasėta, dabar ji sudygs ir duos vaisių. Išaugo misionierių išdalintų leidinėlių įtaka, nors daugeliui, kurių mąstymą jie jau buvo paveikę, kliudyta visiškai suvokti tiesą ir nuolankiai paklusti jai. Dabar šviesos spinduliai prasiskverbia visur, tiesa aiškiai matoma, ir Dievo vaikai sutrauko raiščius, kurie juos varžė. Šeimos santykiai, Bažnyčios ryšiai dabar yra bejėgiai juos sulaikyti. Tiesa yra brangesnė už visa kita. Nepaisant jėgų, susivienijusių prieš tiesą, daug žmonių stoja Viešpaties pusėn“ (E. Vait, Didžioji kova, 2017, p. 530).

Klausimai aptarimui:

1. E. Vait teigia, kad „žinia apie nuteisinimą tikėjimu yra trijų angelų žinia“ (Evangelism, p. 190). Ką tai reiškia? Kaip nuteisinimas tikėjimu susijęs su trijų angelų žinia?

2. Dar kartą perskaitykite Apr 14, 12. Kuo skiriasi Dievo įsakymų laikymasis nuo Įstatymo raidės prisilaikymo? Kada paklusnumas tampa Įstatymo raidės prisilaikymu? Kaip tas, kuris nesilaiko Dievo įsakymų, vis tiek gali prisilaikyti Įstatymo raidės?

3. Ką galite atsakyti tiems, kurie mus kritikuoja, kai kalbame apie žiaurius Apreiškimo knygos žvėris ir baisius perspėjimus? Be akivaizdaus atsakymo, kad mes apie juos kalbame, nes apie juos šioje knygoje parašyta, kokius kitus atsakymus galite pateikti?

4. Klasėje aptarkite dabartinius pasaulio įvykius. Ką matėte vykstant, kas galėtų privesti prie paskutiniųjų įvykių? Kaip rasti pusiausvyrą tarp suvokimo, kokiais laikais gyvename, bet nepasiduoti bevaisiams spėliojimams apie tai, kas mums dar neatskleista?